komunikaty   podstawy prawne   opłaty eksploatacyjne   oferta lokalowa   galeria   remonty   rada nadzorcza  
regulaminy   zarząd spółdzielni   przetargi i zamówienia   ważne telefony   sprawy techniczne   historia   kontakt  
Czyń dobro ...

czyń dobro, to nic nie kosztuje   czyń dobro, to nic nie kosztuje   uniqa   czyń dobro, to nic nie kosztuje   czyń dobro, to nic nie kosztuje
Pogoda w naszym regionie
jesteś 387 377 naszym gościem
ZAWIADOMIENIE
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej DIAMENT  w Piekarach Śląskich
działając na podstawie § 26 ust. 1 Statutu zawiadamia,
że w dniu 24. 06. 2017r. o godz. 1000 odbędzie się
Walne Zgromadzenie Członków   SM  „DIAMENT”
w   CENTRUM   EDUKACJI    „OŚWIATA”   przy Al. KORFANTEGO  141
W  KATOWICACH
________________________________________
 Proponowany porządek obrad :
1.    Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2.    Wybór Prezydium Zebrania
–  Przewodniczącego
–  Sekretarza
–  Dwóch członków Prezydium
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Wybór Komisji Skrutacyjno – Mandatowej.
5.    Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
6.    Sprawozdanie Komisji Skrutacyjno – Mandatowej w sprawie ilości obecnych
członków i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
7.    Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej.
8.    Protokół Komisji Rewizyjnej z przeglądu sprawozdania finansowego Spółdzielni za 2016r.
9.    Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2016r.
10.  Dyskusja nad punktami 7 do 9.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016r.
12.  Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.
13.  Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2016r.
14.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezesa Zarządu.
15.  Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zastępcy Prezesa Zarządu.
16.  Podjęcie uchwały w sprawie najwyższej sumy zobowiązań.
17.  Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
– podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia protokołu Komisji Uchwał i Wniosków
18.    Zakończenie obrad.

Uwaga:

Informujemy, że z dniem 09.06.2017r. w sekretariacie SM DIAMENT przy ul. Ogrodowej 17K
w Piekarach Śląskich oraz na stronie internetowej   www.smdiament.pl   do wglądu wyłożone zostają:

    Sprawozdanie finansowe Spółdzielni za 2016 rok.
    Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku.
    Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni z działalności w 2016 roku.
    Protokół Komisji Rewizyjnej z przeglądu sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016.
    Projekty uchwał.
    Protokół z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
________________________________________
W obradach Walnego Zgromadzenia mogą uczestniczyć tylko członkowie SM DIAMENT osobiście za okazaniem aktualnego dowodu tożsamości. Członków, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu prosimy o zapoznanie się z przygotowanymi materiałami w celu jego sprawnego przeprowadzenia.

                                                                                                            ZARZĄD   SM   DIAMENT


 
Piekary Śl. 25.04.2017 r.

O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że dnia 2 maja 2017 r.
biura Spółdzielni będą nieczynne.
Jednocześnie informujemy, że w sprawach awaryjnych można dzwonić pod numer 604-535-861.
                                    Zarząd 
Piekary Śl. 22.09.2016
SZANOWNI LOKATORZY


Informujemy, że od dnia 26 września 2016 r. rozpoczynamy sezon grzewczy.
Aby uniknąć zapowietrzania się grzejników, prosimy ustawić zawory termostatyczne wszystkich typów w pozycji otwartej maksymalnie ( 5 lub max ). Lokatorów ostatnich pięter prosimy o zwrócenie uwagi czy nie nastąpił wyciek wody z odpowietrznika na końcówce pionu.
W przypadku wycieku zamknąć zawór odcinający pod odpowietrznikiem i powyższy fakt natychmiast zgłosić do działu eksploatacji.
Prosimy również o zgłaszanie innych zaobserwowanych nieprawidłowości w działaniu sieci c.o.

Należy zakończyć wszelkie prace na wewnętrznej sieci c.o. ( w mieszkaniach ).


 
O G Ł O S Z E N I E

Informujemy, że  zgodnie z  uchwałą Rady Miasta  Piekary Śląskie z   dniem 1 listopada 2015
roku dla mieszkańców miasta wzrasta stawka opłaty za odbiór segregowanych odpadów
komunalnych do kwoty 13 zł/osobę. 
O G Ł O S Z E N I E

Informujemy,   że   zgodnie   z  uchwałą  Rady  Miasta   Chorzów   z  dniem  1 lutego 2016 roku
dla mieszkańców miasta wzrasta stawka opłaty za odbiór segregowanych odpadów komunalnych
do kwoty 14 zł/osobę. 
O G Ł O S Z E N I E

W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE NOWEJ „USTAWY ŚMIECIOWEJ” INFORMUJEMY,
ŻE OD DNIA 01 LIPCA WZRASTAJĄ OPŁATY ZA WYWÓZ ŚMIECI.

ZGODNIE Z UCHWAŁĄ RADY MIASTA STAWKA ZA WYWÓZ ŚMIECI WYNOSI 14 ZŁ/OSOBĘ.
PROSIMY ZATEM UWZGLĘDNIĆ POWYŻSZĄ STAWKĘ W OPŁATACH POCZĄWSZY OD 01 LIPCA.

DOTYCZY MIESZKAŃCÓW KATOWIC.


 
O G Ł O S Z E N I E

INFORMUJEMY, ŻE W NA STANIE SPÓŁDZIELNI ZNAJDUJE SIĘ URZĄDZENIE
TZW. „SCHODOŁAZ” UMOŻLIWIAJĄCE TRANSPORT PO SCHODACH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
NA WÓZKACH INWALIDZKICH.
W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI SKORZYSTANIA Z TAKIEJ POTRZEBY PROSIMY
O KONTAKT Z DZIAŁEM EKSPLOATACJI.


 
Pismo PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW
w sprawie, planowanej inwestycji wybudowania spalarni śmieci
w pobliżu budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Chorzowie przy ulicach
Adamieckiego, Maciejkowickiej, Azotowej i Narutowicza


 
Piekary Śląskie, dnia 05.10.2012
                          
                                                                                           Sz. P.
                                                                                           Andrzej Kotala
                                                                                           Prezydent Miasta Chorzowa
                                                                                           ul. Rynek 1
                                                                                           41-500 Chorzów


dotyczy:     - planowanej inwestycji wybudowania spalarni śmieci w pobliżu budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Chorzowie przy ulicach  Adamieckiego, Maciejkowickiej, Azotowej i Narutowicza

Szanowny Panie Prezydencie!

W związku z uzyskaną dnia 02 października 2012 r., informacją o planowanej budowie spalarni
śmieci w pobliżu budynków mieszkalnych położonych przy ulicach Adamieckiego,
Maciejkowickiej, Azotowej i Narutowicza w Chorzowie, w imieniu członków naszej spółdzielni
jak i mieszkańców w/w budynków, wnosimy sprzeciw przeciwko planowanej inwestycji.

Nadmieniamy, iż w sprawie budowy spalarni śmieci, z mieszkańcami w/w nieruchomości
nie były prowadzone żadne konsultacje.

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne wnosimy sprzeciw przeciwko
przedmiotowej inwestycji.

W imieniu naszych mieszkańców oczekujemy pisemnego stanowiska Urzędu Miasta Chorzów
w przedmiotowej sprawie. 


Do wiadomości:
- Marszałek Województwa,
- Państwowy Fundusz Ochrony Środowiska O/Katowice,
- Wydział Ochrony Środowiska UM Chorzów,
- Wydział Gospodarki Komunalnej UM Chorzów.


 
Oferta dla Istniejących i Nowo powstających Wspólnot.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „DIAMENT” z siedzibą w Piekarach Śląskich

OFERUJE USŁUGI w ZAKRESIE ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ WSPÓLNĄ.

Wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy – oferujemy profesjonalną obsługę i niskie stawki.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. (32) 767-66-16 wew.37


 
OGŁOSZENIE

W związku z coraz częściej pojawiającymi się niepochlebnymi i nierzetelnymi
publikacjami w prasie i mediach na temat Spółdzielczości w Polsce
jak  również pracami prowadzonymi nad nową ustawą o Spółdzielniach mieszkaniowych .

Zamieszczamy kilka artykułów na ten temat

1. - List do posłanki Staroń

2. - Wystąpienie na Kongresie Budownictwa 20 maja 2011 r. - dr Krystyna Krzekotowska

3. -
Rozmowa z prof. zwyczajnym dr hab. Henrykiem Ciochem


 
10 lipca 2008 roku

A P E L !!!

W związku z powtarzającymi się w ostatnim czasie przypadkami awarii wodnych,
powodujących zalewania mieszkań, apelujemy do mieszkańców o zakręcanie zaworów wodnych
w przypadku nieobecności w mieszkaniu.

Prosimy również o podanie w dziale technicznym lub w sekretariacie Spółdzielni numerów 
telefonów kontaktowych w celu ewentualnego skontaktowania się w przypadku wystąpienia awarii.


 

Piekary Śląskie, dnia 29.06.2006r.
KOMUNIKAT

   Mając na celu usprawnienie pracy administracji poprzez przyśpieszenie reakcji na zgłoszenia
lokatorów spółdzielczych budynków mieszkaniowych, Zarząd Spółdzielni wprowadza następujące
godziny przyjmowania zgłoszeń, które osobiście będą realizowane przez administratorów:

poniedziałek  
7,00 do 9,00 oraz 16,00 do 17,00
wtorek do czwartek 7,00 do 9,00 oraz 14,00 do 15,00
piątek
7,00 do 9,00 oraz 11,00 do 13,00


   Powyższe ma na celu wprowadzenie takiej metody aby zgłoszenia przyjęte w godzinach rannych
były przedmiotem oględzin w tym samym dniu lub w terminie odpowiadającym zgłaszającemu.
W związku z powyższym apeluje się do lokatorów aby przy zgłaszaniu podawali również
numery telefonów,pod którymi będą dostępni, w celu ewentualnego uzgodnienia terminu
wykonania robót będących przedmiotem zgłoszenia.
Administrator zobowiązany jest do podania zgłaszającemu numeru zgłoszenia, na który to numer
lokator może się powołać w przypadku jakichkolwiek uwag oraz termin realizacji zgłoszenia.


Zarząd SM “Diament” 
Projekt i wykonanie: Stona Internetowa dla Ciebie   Copyright © 2000 -2017 - SM DIAMENT   Wszelkie prawa zastrzeżone.